@rtiste Michel-Thomas 1-Menton Oil on Canvas 99X80cm

@rtiste Michel-Thomas 1-Menton Oil on Canvas 99X80cm